Dr. Shefki Hysa receives the title Knight of Malta

3
Av7 Av22 Av25 Av26 zzAv6y

On Saturday, 24 October 2015, at the Castle Château Bela in Slovakia, members of the Sovereign Order of Saint John of Jerusalem (KMFAP), Knights of Malta, gathered and held a solemn ceremony for the award of the Agreement on Cooperation of this Order with Diplomatic Mission for Peace and Prosperity (DMPP), Tirana Headquarters. 
The relevant document was signed at the protocol ceremony from Jose M. Cosmelli Prince, Grand Master of KGC and Dr. Shefki Hysa, Governor of DMPP. 
Members of the Sovereign Order in this ceremony accepted unanimously as member Dr. Shefki Hysa, Governor of Diplomatic Mission, Peace and Prosperity, who was honored with the Highest Order by the Prince of Malta and the title of Knight of Malta.

Diplomatic Mission Peace and Prosperity also conferred to His Excellency Sir George Popper the title Honorary Ambassador, High Commissioner for World Peace and the Honoris Cause Doctorate in International Diplomacy on behalf of Academy of Universal Global Peace. In this ceremony was honored by Diplomatic Mission Peace and Prosperity also Sir Tamas Szalai with the title Honorary Consul of DMPP.

Ditën e shtunë, më 24 Tetor 2015, në Kështjellën Château Bela, në Sllovaki, u mblodhën anëtarët e Urdhërit Sovran të Shën Joanit të Jeruzalemit (KMFAP), Mbretëria e Maltës, dhe organizuan një ceremoni solemne për dhënien e Agrementit për Bashkëpunim të këtij Urdhëri me Misionin Diplomatik për Paqe dhe Prosperitet (DMPP), Zyra Tiranë. 
Dokumenti përkatës u nënshkrua me ceremoni protokollare nga Princi Jose M. Cosmelli, Grand Master i KGC dhe Dr. Shefki Hysa, Guvernator i DMPP. 
Anëtarët e Urdhërit Sovran në këtë Ceremoni unanimisht pranuan si Anëtar Dr. Shefki Hysa, Guvernator i Diplomatic Mission Peace and Prosperity, i cili u nderua edhe me Urdhërin më të Lartë të Princit të Maltës si dhe me titullin Kalorës i Maltës.

Diplomatic Mission Peace and Prosperity gjithashtu i akordoi Sir George Popper titullin Ambasador Nderi, Komisioner i Lartë për Paqen Botërore dhe Doktoraturën Honoris Causa në Diplomaci Ndërkombëtare në emër të Akademisë Universale Botërore të Paqes. Në këtë ceremoni u nderua nga Diplomatic Mission Peace and Prosperity edhe Sir Tamas Szalai me titullin Konsull Nderi i DMPP.

This entry was posted in Official. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s